Kurikulum Program Studi S1 Farmasi

[vc_row top_margin=”none” el_position=”first last”] [vc_column top_margin=”none” width=”2/3″] [vc_column_text el_position=”first last”]

 

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

Bobotsks

(1)

(2)

(3)

(4)

I

FKB 101 MatematikaFarmasi 1
FKB 103 FisikaFarmasi 1
FKB 105 Cara Bekerja yang BaikdiLaboratorium (GLP) 2
FKB 161 Kimia DasarFarmasi 2
FKB 163 Kimia Organik 1 2
FKB 171 BotaniFarmasi 2
PLB171 PraktikumBotaniFarmasi 1
PKB 173 BiologiSel 2
FKC 181 FarmasetikaDasar 3
FLC 181 PratikumFFarmasetikaDasar 1
FKB 191 Anatomi&FisiologiManusia 3
FLB 191 PraktikumAnatomi&FisiologiManusia 1

II

FKA 100 Pendidikan Agama 2
FKA 102 PendidikanKewarganegaraan 2
FKB 160 Kimia Analis 1 2
FLB  160 Praktikum Kimia Analis 1 1
FKB 162 Kimia Organik II 2
FLB 162 Pratikum Kimia Organik 1
FKB 170 Mikrobiologi&Virologi 3
FLB 170 PraktikumMikrobiologi&Virologi 1
FKB 172 BotaniFarmasi II 2
FKC 180 TeknologiSediaanFarmasi 1 2
FLC 180 PraktikumTeknologiSediaanFarmasi 1 1
FKB 190 Imunologi 2

III

FKC 201 StatistikaFarmasi 2
FLC 201 PraktikumStatistikaFarmasi 1
FKA 203 Bahasa Indonesia 1
FKB 261 Kimia Analisis II 2
FLB 261 Praktikum Kimia Analis II 1
FKB 263 Bio Kimia 2
PLB 263 PraktikuBiokimia 1
FKC 265 Kimia Medisinal 2
FKC 281 TeknologiSedianFarmasi II 2
FLC 281 PraktikumTeknologiSediaanFarmasi II 1
FKC 283 FarmasiFisik I 2
FKC 291 Biofarmasetika&Farmakokiinetika I 2
FKC 293 Farmakologi&Toksikologi I 2

IV

FKA 200 BahasaInggris 1
FKD 202 PeraturanPerundang-Undangan&EtikaKesehatan 2
FKC 204 MetodologiPenelitian 2
FKC 280 FarmasiFisik II 2
FLC 280 PraktikumFarmasiFisik 1
FKC 282 TeknologiSediaanFarmasi III 2
FLC 282 PraktikumTeknologiSediaanFarmasi III 1
FKC 290 Biofarmasetika&Farmakokinetika II 2
FLC 290 PraktikumBiofarmasetika&Farmakokinetika II 1
FKC 292 Farmakologi&Toksikogogi II 3
FLC 292 PraktikFarmakologi&Toksikologi 1
FKB 294 Patofisiologi 3

V

TKE 301 Kewirausahaan 2
TTKC 361 AnalisisFarmasi 3
TLC 361 PraktikumAnalisisFarmasi 1
TKC 363 SintesisObat 2
TLC 363 SintesisObat 2
TLC 363 PtaktikumSintesisObat 1
TKC 365 Kimia BahanMakanan 2
TLC 365 Praktikum Kimia BahanMakanan 1
Tkc 371 Farmakognosi 2
TLC 371 PraktikumParmakognosi 1
TKC 381 Cara PembuatanObat yang Baik (CPOB) 2
TKC 383 PenyampaianObatTerkontrol Oral 2
TKC 391 Farmakoterapi 2

VI

TKC 360 Nutrasetikal 2
TKC 370 Fitokimia 2
TKC 370 PratikumFitokimia 1
TKC 372 ObatTradisional 2
TKC 372 PraktikumObatTradisional 1
TKC 380 Kosmetologi 2
TKC 380 PraktikumKosmetologi 1
TKC 382 PengembanganProduk 2
TKC 390 InstrumenDiagnostikKesehatan 1
Mata KuliahPilihan 6
TPC 360 Kimia OrganikLanjutan 2
TPC 362 MakananPungsional 2
TPC 370 FarmakognosiLanjutan 2
TPC 372 BioteknologiFarmasi 2
TPC 380 PolimeruntukFarmasi 2
TPC 382 TeknologiSediaanVeteriner&Pertanian 2
TPC 384 BahanTambahanFarmasi 2
TPC 390 MetodeAnalisisCepat 2
TPC 392 FarmakologiLanjutan 2
TPC 394 FarmasiKlinik 2

VII

TKC 401 KapitaSelekta 2
TKC 471 Kimia BahanAlamBahari 1
TKC 481 Compounding 2
TKC 491 InteraksiObat 2
Mata KuliahPilihan 6

VIII

TPC 461 RancanganObat 2
TPC 463 PengendalianMutuMakanan 2
TPC 465 Radiofarmasi 2
TPC 471 FitokimiaLanjutan 2
TPC 473 TeknologiPembuatanSedianObatAlami 2
TPC 481 PenyampaianObatTerkontrol Parental 2

XI

TKC 400 Seminar 1
TLC 402 Skripsi 5

Dst

Total sks 148

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column top_margin=”none” el_position=”last” width=”1/3″] [vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-home-right” top_margin=”none” el_position=”first last”] [/vc_column] [/vc_row]

Leave a comment

Your email address will not be published.